logo


Privacy-statement


Zanggroep Pro Deo verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Zanggroep Pro Deo.

Wat zijn persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto's en video's worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Zanggroep Pro Deo persoonsgegevens

Zanggroep Pro Deo verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
- Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of donateurschap bij Zanggroep Pro Deo of ooit een lidmaatschap of donateurschap hebben gehad;
- Mensen die aan een organisatie of bedrijf verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens

Het secretariaat van Zanggroep Pro Deo verwerkt de persoonsgegevens in het ledenregister en donateursregister.

Waarvoor verwerkt Zanggroep Pro Deo persoonsgegevens

Als u lid of donateur wilt worden van Zanggroep Pro Deo of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van de gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid of donateur.
Als u eenmaal lid, donateur of relatie van Zanggroep Pro Deo bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, donaties, aanvragen subsidies, enzovoort.

Verwerkt Zanggroep Pro Deo ook bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Zanggroep Pro Deo controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Zanggroep Pro Deo met de persoonsgegevens om

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij de persoonsgegevens

Binnen Zanggroep Pro Deo kunnen de persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden of commissieleden die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Zanggroep Pro Deo

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als men zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Zanggroep Pro Deo kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de Zanggroep Pro Deo met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Zanggroep Pro Deo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Cookies

Wij verzamelen gegevens (aantallen bezoeken en bezochte pagina's) voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt geen gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) of vergelijkbare technieken.

Kan ik zien welke gegevens Zanggroep Pro Deo van mij verwerkt

Door contact op te nemen met de secretaris, kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie of relatie met Zanggroep Pro Deo, inzien en laten bewerken of verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Zanggroep Pro Deo kunt u terecht bij het bestuur via secretaris@zanggroepprodeo.nl.

Wijzigingen privacy-statement

Zanggroep Pro Deo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy-statement op onze website, www.zanggroepprodeo.nl, te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

© 2019 - 2022 Zanggroep Pro Deo. All rights reserved    -     websitebeheerder: b.kroon@bckvv.nl